İHALE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  


 

Anket
* Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 
Kötü
 
İdare Eder
 
İyi
 
Çok İyi
Haberler » Güncel Mevzuat Değişikliği
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" ve “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”(Karar Sayısı: 5202)
 
 
 

24 Şubat 2022 PERŞEMBE                  Resmî Gazete                              Sayı : 31760
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
   
 

Karar Sayısı: 5202

 
 
   


 
 
 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 
MADDE 1- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2- (1) 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Türk parası üzerinden sözleşmeye bağlanan;
 1. Elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında,
 2. (a) bendi dışında kalan ve sözleşme süresi 180 takvim gününden fazla olan mal
alımlarında teslimi 180 takvim gününden sonra yapılan kısım için, uygulanacak fiyat farkı bu Esaslara göre hesaplanır."
 
MADDE 2- Aynı Esasların;
 1. 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilıniş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
"2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için ihalenin yapıldığı aya ait EPDK tarafından aylık yayımlanan ortalama satış fiyatını, diğer doğal gaz türleri için, ihalenin yapıldığı aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2 numaralı "Gaz İmalatı; Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı" başlıklı sütunundaki sayıyı,"
"5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki mal alımlarında, 180 takvim günlük sürenin bittiği tarihin içinde buhmduğu aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklerine uygun olarak idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
. aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun ilgili sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin yapılamaması halinde anılan tablonun "Genel" sütunundaki sayıyı,"
 1. 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
"2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait EPDK tarafından aylık yayımlanan ortalama satış fiyatını, diğer doğal gaz türleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2 numaralı "Gaz İmalatı; Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı" başlıklı sütunundaki sayıyı,"
"5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki mal alımlarında, 180 takvim gününü aşan kısım için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklerine uygun olarak idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun ilgili sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin yapılamaması halinde anılan tablonun "Genel" sütunundaki sayıyı,"
 1. 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(3) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA
 
2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun "Genel" sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır."
 
MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "LPG" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde EPDK tarafından belirlenen LNG" ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 4- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 4- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür."
 
MADDE 5- Bu Esaslar, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.
 
MADDE 6- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 
MADDE 1- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yüıiirlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tikraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"e) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK'nın İnternet sayfasında yayımlanan uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,"
"i) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK'nın İnternet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını,"
"l) Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yuı1 içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu,
m) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyükliiklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın İnternet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını,"
 
MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin;
 1. Birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Pn=al + a2  + bl Yn + b2 Gn + c "
lo            Yo            Go         Mo
Go         Mo
formülü ''Pn=al + a2 ıo + bl AY o + b2 Yo + b3 en + c Mn,, şeklinde değiştirilmiştir.
 1. İkinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "b2" ibaresinden sonra gelmek üzere ", b3"
ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinden soma gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
"g) b2: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, ğ) b3: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,"
 1. Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(3) Ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur. Katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, bı, b2, b3 ve c katsayıları belirlendikten soma bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayı aı katsayısı olarak alınır." ç) Dördüncü fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.
"b) AYo: Akaryakıt ürünleri için ihale tarihindeki satış fiyatını,
AYn: Akaryakıt ürünleri için uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,"
"ç) Yo, Yn: Diğer katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks Tablosunun 19 numaralı "Kok ve Rafıne Petrol Ürünleri", 19.1 numaralı "Kok Fırını Ürünleri", 19.2 numaralı "Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,"
"d) Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks Tablosunun 28 numaralı "Makine ve Ekipmanlar b.y.s.", 28.l numaralı "Genel Amaçlı Makineler", 28.2 numaralı
 
"Diğer Genel Amaçlı Makineler", 28.3 numaralı "Tarım ve Ormancılık Makineleri", 28.4 numaralı "Metal İşleme Makineleri ve Takım Tezgahları", 28.9 numaralı "Diğer Özel Amaçlı Makineler" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,"
 1. Beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(5) Yukarıdaki endekslerden G0   ve On için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer hizmetlerin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve On endeksleri için Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki sayılar esas alınır. Ancak malzemeli yemek hizmeti alımlarında Endeks Tablosunun 1O numaralı "Gıda Ürünleri" sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birinin veya birkaçının ihale dokümanında belirtilmesi gerekir."
"(7) İşin gerçekleştirilmesinde kullanılacak malzeme ve makine ile ekipmanın niteliği dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas bı, b2, b3 ve c değerleri için aynı anda birden fazla endeks de belirlenebilir. Bu durumda, her bir endeksin nispi ağırlığı da belirlenir."
 1. Sekizinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 3- Aynı Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin dUzenlemeye yer verilmesi zorunludur." cümlesi eklenmiş ve ondördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 4- Aynı Esasların 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 5- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 6-Aym Esasların 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 7- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür."
 
MADDE 8- Bu Esaslar, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.
 
MADDE 9- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 
MADDE 1- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
"ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK'nın İnternet sayfasında yayımlanan uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,"
"ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklifvenneye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK'nın İnternet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını,"
"k) Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 kısım, bölüm ve gnıplarına göre tarihsel seri tablosunu,
1) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK'ya bildirilen ve EPDK'nın intemet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını,"
 
MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin;
 1. Birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(l) Fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül uygulanır:
f = An X B x ( Pn - 1 )
Pn= a  + b1 Çn + b2 Dn + b3            + b4 + b5 Kn + b6 Gn + c Mn,,
lo         Ço            Do             AY o              Yo            Ko            Go         Mo
 1. İkinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "a, bı, b2,h              b4, bs ve c değerlerinin ağırlık oranları temsil katsayılarının" ibaresi "girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit
katsayıların" şeklinde, (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
"g) b3: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
ğ) b4: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,
h) bs: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, ı) b6: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,"
"i) c: Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,"
c) Dördüncü tikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(4) Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)'den;
 1. İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun "Genel" sütunundaki sayıyı,
 2. Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için, Endeks Tablosunun 23 numaralı "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri", 23.1 numaralı "Cam ve Cam Ürünleri", 23.2 numaralı "Ateşe Dayanıklı Ürünler", 23.3 numaralı "Kilden İnşaat Malzemesi", 23.4 numaralı "Diğer Porselen ve Seramik Ürünler", 23.5 numaralı "Çimento, Kireç ve Alçı", 23.6 numaralı "Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar", 23.7 numaralı "Taş (Kesilmiş, Şekil Verilıniş ve
 
Tamamlanmış)", 23.9 numaralı "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
 1. Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, Endeks Tablosunun 24 numaralı "Ana Metaller", 24.1 numaralı "Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar", 24.2 numaralı "Tüp, Boru, İçi Boş Profiller ve İlgili Bağlantı Parçalan, Çelikten", 24.3 numaralı "Çeliğin İlk İşlenmesinde Elde Edilen Diğer Ürünler", 24.4 numaralı "Değerli Ana Metaller ve Diğer Demir Dışı Metaller", 24.5 numaralı "Metal Döküm Hizmetleri" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
ç) AYo: Akaryakıt ürünleri için ihale tarihindeki satış fiyatını,
AYn: Akaryakıt ürünleri için uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,
 1. Yo, Yn: Diğer katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks Tablosunun 19 numaralı "Kok ve Rafine Petrol Üıünleri", 19.1 numaralı "Kok Fırını Ürünleri", 19.2 numaralı "Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
c) Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Endeks Tablosunun 16 numaralı "Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç)", 16.l numaralı "Kereste, Biçilıniş ve Planyalanmış", 16.2 numaralı "Ahşap, Mantar, Hasır ve Örgü Malzemesinden (Saz, Saman vb.) ürünler" sütlmundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
 1. Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları,
 2. Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks Tablosunun 28 numaralı "Maldne ve Ekipmanlar b.y.s.", 28.1 numaralı "Genel Amaçlı Makineler", 28.2 numaralı "Diğer Genel Amaçlı Makineler", 28.3 numaralı "Tarım ve Ormancılık Makineleri", 28.4 numaralı "Metal İşleme Makineleri ve Takım Tezgahları", 28.9 numaralı "Diğer Özel Amaçlı Makineler" sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,
ifade eder."
ç) Beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(5) Yukarıdaki sayılardan Go ve Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla işin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki sayılar esas alınır.
 1. İdare tarafından, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde sabit katsayıların toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur.
 2. İşin nitelik ve kapsamına göre imalatta kullanılacak malzemelerin niteliği ile iş programına göre malzemenin kullanılacağı safha dikkate almarak, fiyat farkı hesabına esas sabit katsayılar için imalatın farklı aşamalarında uygulanmak üzere farklı endeksler belirlenebileceği gibi, bu değerlerin her biri için yukarıda sayılanlar arasından aynı anda birden fazla endeks de belirlenebilir. Bu durumda, her bir endeksin nispi ağırlığı da belirlenir. Ağırlık oranını gösteren sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamı kullanılarak:, yapım işinin farklı bölümleri/aşamaları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde farklı katsayılar belirlenebilir."
d) Sekizinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin;
 1. Birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur." cümlesi eklenmiştir.
 2. Sekizinci tikrasında yer alan "sözleşme yılı" ibareleri "ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait" şeklinde değiştirilmiştir.
 3. Onuncu fıkrasında yer alan "tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden" ibaresi "tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks ile işin fiilen gerçekleştiri itliği aya ait endeksten" şeklinde değiştirilmiştir.
ç) Onikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 4- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin;
 1. Birinci fıkrasında yer alan "bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 2. İkinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 5-Aynı Esasların 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun "ÜFE Genel" sütunundaki" ibaresi "Endeks Tablosunun "Genel" sütunundaki" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 6- Aynı Esasların 11 inci ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 7- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür."
 
MADDE 8- Bu Esaslar, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.
 
MADDE 9- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
« geri dön
Faydalı Linkler
Sağlık Mh. Marmara Sk. No16/16 Çankaya/ANKARA
 


info@ihalemevzuat.com
+90 312 232 00 25
+90 507 639 14 93


info@ihalemevzuat.com
www.ihalemevzuat.com
     
© Copyright 2015 Ekap Kararları | Design By MGA Bilişim
Web Tasarım
Seo

İşitme Cihazları Fiyatları
Dünya Haritası Tablo
İşitme Cihazları Fiyatları
ankara lazer epilasyon
mobil konkasör
Dental Clinic Ankara
Tablo Çerçevesi
Dental Clinic Ankara
Tablo Çerçevesi
Baş Boyun Cerrahisi
Soft Starter
Soft Starter
ankara web tasarım
ankara web design
sabit kırma eleme
Atatürk Tablo
Baş Boyun Cerrahisi
Atatürk Tablo
Soft Starter Fiyat
otomatik briket makinesi
briket makinası
bordür makinesi
briket üretim tesisi
briket fiyatları
los pesos de los bloques de hormigon
differences between clay bricks and concrete blocks
differences between clay bricks and concrete blocks
how to make lightweight concrete blocks
how to reinforce concrete block
parquet and briquette machine
parquet and briquette machine
pierre de cable electrique
pierre de cable electrique
kb36 usine automatiques pour produire des parquets en beton et briques
ankara iskele kiralama
Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır
kiralık iskele
dış cephe iskelesi
Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır
kalıp sistemleri
betonarme kalıp sistemleri
ikinci el dış cephe iskele fiyatları
iskele kalıp sistemleri
scaffolding for sale
bez çanta toptan
bez çanta toptan
nonwoven çanta toptan
market çantası toptan
bez market çantası
bez market çantası
küresel ısınma nedenleri ve sonuçları
küresel ısınma nedenleri ve sonuçları
küresel iklim değişikliği
nonwoven bag
non woven bags wholesale
tote bags
tote bags
wholesale tote bag
wholesale tote bag
evde sağlık hizmetleri
yatak yarası
evde serum
yaşlı bakım
ergoterapi
yatalak hasta bakımı
ankara dermatoloji uzmanı
atopik dermatit
egzama kremi
soğuk hava deposu
endüstriyel soğutma
nemlendirme sistemleri
soğuk hava deposu
humidification systems
işitme cihazı
işitme cihazı markaları
işitme cihazı fiyatları
sol kulak çınlaması
ankara işitme cihazı
işe giriş raporları
işe giriş raporları
işe giriş sağlık raporu
işe giriş sağlık raporu
adana sağlık raporu
tam teşekküllü sağlık raporu
soft starter
motor sürücü
enerji analizörü
endüstriyel elektrik ve otomasyon sistemleri
tv screen protector 70 inch
outdoor tv screen protector
samsung tv screen protector
flat screen tv protector
flat screen tv protector
55 inch tv screen protector
65 inch tv screen protector
apple imac 27 inch screen protector
tv screen protector
tv screen protector
uber es
desarrollo de software a la medida en chile
man down
diş ağrısına ne iyi gelir
sabit kırma eleme
Mobile Crusher
Mobile Crusher
Дробилка
Дробилка
mobil kırma eleme tesisi
mobil kırma eleme tesisi
Interlocking Stone Machine
Interlocking Stone Machine
Pumice Machine
Pumice Machine
Machine à Blocs et à Pavés
Machine à Blocs et à Pavés
Cold Room Shelves
Cold Room Shelves
Ortodontist Ankara
Ortodontist Ankara
Diş Teli Tedavisi
Diş Teli Tedavisi
Lazer Epilasyon Cihazı
Lazer Epilasyon Cihazı
elazer cihaz
elazer cihaz
cilt analiz cihazı
cilt analiz cihazı
kiralık lazer epilasyon cihazı
kiralık lazer epilasyon cihazı
Web Whatsapp
Web Whatsapp
bluestacks güvenli mi
bluestacks güvenli mi
framework örnekleri
framework örnekleri
Motor Sürücü
Motor Sürücü
Servo Motor
Servo Motor
Kaçak Akım Rölesi
Kaçak Akım Rölesi
Hollywood Smiles
Hollywood Smiles
İmplant Fiyatları
İmplant Fiyatları
dolgu sonrası ağrı
dolgu sonrası ağrı
yanlış kanal tedavisi sonuçları
yanlış kanal tedavisi sonuçları
emax kaplama
emax kaplama
arayüz fırçası nasıl kullanılır
arayüz fırçası nasıl kullanılır
diş eti tedavisi fiyatı
diş eti tedavisi fiyatı
kiralık iskele
kiralık iskele
perde beton nasıl yapılır
perde beton nasıl yapılır
Akışkan yataklı kurutucu
Akışkan yataklı kurutucu
döşeme kalıbı nasıl yapılır
döşeme kalıbı nasıl yapılır
dış cephe iskelesi
dış cephe iskelesi
iskele kurulumu
iskele kurulumu
flanşlı iskele fiyatları
flanşlı iskele fiyatları
platform iskele
platform iskele
İskele Kalıp Sistemleri
İskele Kalıp Sistemleri
hollywood smile
hollywood smile
üroloji doktoru
Private Screen For Laptop
Private Screen For Laptop
75 İnch Tv Screen Protector
75 İnch Tv Screen Protector
55 İnch Tv Screen Protectors
55 İnch Tv Screen Protectors
Anti Glare Tv Screen Protector
Apple İmac 27 İnch Screen Protector
Apple İmac 27 İnch Screen Protector
Blue Light Screen Protector Monitor
Blue Light Screen Protector Monitor
60 Tv Screen Protector
60 Tv Screen Protector
Akım Trafosu
Akım Trafosu
Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı
lazer epilasyon ankara
lazer epilasyon ankara
ankara ortodontist
ankara ortodontist
ortodontik tedavi
ortodontik tedavi
ankara lazer epilasyon
ankara lazer epilasyon
oversize kıyafet
oversize kıyafet
Ankara Ortodonti
Ankara Ortodonti
Strese Bağlı Egzama Nasıl Geçer
Strese Bağlı Egzama Nasıl Geçer
Ankara gülüş estetiği
Ankara gülüş estetiği
Beton Santralleri
Üroloji Ankara
Üroloji Ankara
Beton Santralleri
İmplant Diş
endodonti nedir
endodonti nedir
İmplant Diş
Profilo Yetkili Servis Bursa
Profilo Yetkili Servis Bursa
Wcoins
Wcoins
seo link
seo link
seo link
seo link
İş Sağlığı ve Güvenliği
İmplant Vidası Takıldıktan Sonra Diş Ne Zaman Takılır?
İmplant Vidası Takıldıktan Sonra Diş Ne Zaman Takılır?
invisalign
invisalign
PRP
PRP
Scaffolding Companies
Scaffolding Companies
Protetik Diş Tedavisi Nedir?
Protetik Diş Tedavisi Nedir?